Tashi Yangzom

Tshering Yangzom
Designation
JE
email
yangzok73@gmail.com
Phone
17934615