Deki Pem (Gasetshowom/Thedtsho Gewog)

Deki Pem
Designation
Sr. ES I
email
pemadeki81@gmail.com
Phone
17671153